Koučink

KOUČINK

PROČ KOUČINK

Většina z nás touží dosáhnout náročné cíle, jejichž naplnění je složité, nepřehledné a někdy i emočně těžké. V každém případě největší expert na dosažení vašich náročných cílů jste vy sami. Žádný poradce vám nemůže nabídnou řešení, které by bylo tak komplexní, jako řešení, na které můžete přijít vy. Pouze vy znáte všechny okolnosti, zdroje, postupy a silné a slabé stránky, které jsou důležité pro nalezení nejlepšího řešení. Často je však těžké až nereálné se vlastními silami zorientovat, určit nejvhodnější řešení a v klidu je zrealizovat. V analýze aktuální situace, formulaci cílů a zejména v jejich cílevědomém dosažení vám mohu díky koučinku pomoci. Situace, témata a cíle vhodné pro koučování jsou takové, které jsou emočně náročné nebo se je nedaří dlouhodobě vyřešit. Pokud takovou situaci, téma nebo cíl máte vyzkoušejte nezávazné Ukázkové sezení a zjistěte víc.

CO JE KOUČINK

Koučink je způsob práce mezi koučem a klientem. Má za cíl pomoci klientovi uskutečnit požadovanou změnu, dosáhnout stanoveného cíle a překonat náročné situace. Jde většinou o individuální práci tj. „jeden na jednoho“, nicméně u pracovních týmů a jiných skupin lze využít i týmový koučink.

Hlavním expertem na nalezení a dosažení ideálního řešení je klient. Kouč je průvodce, horský vůdce, který podporuje klienta, aby cestu na vrchol zvládl sám. Klient k tomu zná nejlépe všechny důležité okolnosti, zdroje a možnosti. Úkolem kouče je formou koučovacího rozhovoru s mocnými otázkami pomáhat klientovi v přemýšlení, získání nových uvědomění, úhlů pohledu a řešení. Koučink má roli motivace, uvolnění potenciálu klienta, vytváření nových kreativních nápadů, užitečných návyků a jejich přenos do každodenní praxe s pomocí postupné realizace konkrétních naplánovaných akcí.

CO JE "BRAIN-BASED" KOUČINK

Tak jako v jiných oblastech i v koučinku existuje celá řada přístupů, sytémů a škol. Brain-based koučink je celosvětově rozšířený přístup využívající moderní poznatky z oblasti neurověd a výzkumů fungování lidského mozku. Ve výzkumu lidského mozku došlo během 21. století díky novým technologiím k nebývalému pokroku. Brain-based koučink využívá těchto znalostí a během koučovacího rozhovoru se zaměřuje na dosažení účinných změn ve vzorcích myšlení a chování klienta tak, aby co nejrychleji dosáhl svých cílů. Brain-based koučink je zaměřený na dosažení trvalé pozitivní změny v myšlení klienta a tím i požadované trvalé změně chování.

CO NENÍ KOUČINK

Koučink není konzultování, mentoring ani poradenství

V procesu konzultování či mentoringu získává klient hotová řešení a zkušenosti nabízené konzultantem. Ty však nemohou nikdy obsáhnout komplexnost celé klientovy životní situace a navržená řešení s ní tak nemusí korespondovat. Koučink je oproti tomu proces, při kterém nejvhodnější řešení formuluje klient sám, s koučovou podporou, na základě znalosti celkové situace. Taková řešení mnohem lépe odpovídají skutečným klientovým potřebám.

Koučink není terapie

Terapie se zaměřuje především na problémy a vzorce chování, které vyplývají z klientovy minulosti. Zabývá se jejich příčinami a hledá způsoby, jak je změnit. Terapie se zabývá klasifikovanými duševními nemocemi. Koučink je oproti tomu orientovaný na budoucnost a dosažení konkrétních cílů. Pro klienty s klasifikovanou duševní nemocí je vhodnější terapie.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Základem spolupráce je respektující a otevřený rozhovor s jasnou strukturou a mocnými otázkami, které mobilizují vaše myšlení. Aktivním nasloucháním a  reflexí vám pomohu k získání kontroly nad náročným cílem a formulaci konkrétních řešení. Tyto myšlenky pak uvedeme do praxe prováděním naplánovaných akcí až po dosažení požadovaných změn.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE

Vždy začneme nezávazným bezplatným ukázkovým sezením, kde zjistíte, zda vám spolupráce se mnou vyhovuje. Pro úspěšné dosažení náročných cílů je však důležitá dlouhodobá práce. Díky sérii setkání nejen zformulujete řešení, ale také jej úspěšně zrealizujete. Vytrvalý postup bývá často nejnáročnější a navíc jsou dále vyjasňovány okolnosti, důležité pro dosažení cíle.

Individuálně lze dohodnout libovolný rozsah zakázky, který vám bude vyhovovat a bude pro dané cíle funkční. Obvyklý rozsah zakázky je 12 schůzek formou telekoučinků, videoschůzek nebo osobních schůzek. Mezi schůzkami jsou vhodné 7 – 14denní mezičasy, pro hlubší uvědomění a realizaci naplánovaných akcí. Celkově obvyklá spolupráce trvá 3 – 5 měsíců, během kterých dosáhnete zvolených cílů.

UKÁZKOVÉ SEZENÍ

Přihlaste se na bezplatné ukázkové sezení.